G.TYP.TUP.01 使用元组时,其元素不宜超过3个

【级别】 建议

【描述】

元组是异构复合类型,元素过多,其表达力会下降,影响代码可读性和可维护性。

尤其是利用元组作为函数返回值时,不宜过多。

【反例】

// 不符合:超过3个元组参数
fn convert(x: i8) -> (i8, i16, i32, i64, f32, f64) {
    (x as i8, x as i16, x as i32, 
     x as i64, x as f32, x as f64)
}

fn main(){
    let _ = convert(3);
}