P.MEM.Lifetime.02 通常需要显式地标注生命周期,而非利用编译器推断

【描述】

编译器对生命周期参数有两种单态化方式(生命周期参数也是一种泛型):

 • Early bound。一般情况下,'a: 'b 以及 impl<'a> 这种方式是 early bound,意味着这些生命周期参数会在当前作用域单态化生命周期实例。
 • Late bound。默认的 'afor<'a> 是在实际调用它们的地方才单态化生命周期实例。

在不同的场景下需要指定合适的单态化方式,才能让编译器明白开发者的意图。

在使用匿名生命周期 '_ 的时候需要注意,如果有多个匿名生命周期,比如 ('_,'_) ,每个匿名生命周期都会有自己的单独实例。

【反例】

fn main() {
  let v = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
  let mut buf = Buffer::new(&v);
  // error[E0499]: cannot borrow `buf` as mutable more than once at a time
  let b1 = buf.read_bytes();
  let b2 = buf.read_bytes();
  println!("{:#?} {:#?}", b1, b2);
}

struct Buffer<'a> {
  buf: &'a [u8],
  pos: usize,
}

impl<'a> Buffer<'a> {
  fn new(b: &'_ [u8]) -> Buffer {
    Buffer { buf: b, pos: 0 }
  }
  // 不符合:此处依赖编译器推断的生命周期将导致main函数中该方法调用编译错误
  fn read_bytes(&'_ mut self) -> &'_ [u8] {
    self.pos += 3;
    &self.buf[self.pos - 3..self.pos]
  }
}

【正例】

fn main() {
  let v = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];
  let mut buf = Buffer::new(&v);
  let b1 = buf.read_bytes();
  let b2 = buf.read_bytes();
  println!("{:#?} {:#?}", b1, b2);
}

struct Buffer<'a> {
  buf: &'a [u8],
  pos: usize,
}

// 符合:明确标示清楚生命周期,向编译器传达开发者意图,则可正常编译
impl<'b, 'a: 'b> Buffer<'a> {
  fn new(b: &'_ [u8]) -> Buffer {
    Buffer { buf: b, pos: 0 }
  }
  // 符合:明确标示清楚输入引用和输出引用的生命周期关系是 `'a: 'b`
  fn read_bytes(&'b mut self) -> &'a [u8] {
    self.pos += 3;
    &self.buf[self.pos - 3..self.pos]
  }
}