P.TYP.VEC.02 创建动态数组时,宜预先分配足够容量,避免后续操作中产生多次分配

【描述】

预分配足够的容量,避免后续内存分配,可以提升代码性能。

【反例】


#![allow(unused)]
fn main() {
// 不符合
let mut output = Vec::new();
}

【正例】


#![allow(unused)]
fn main() {
// 符合
let mut output = Vec::with_capacity(input.len());
}