P.TYP.VEC.01 非必要时不宜使用动态数组

【描述】

非必须不宜使用 Vec<T>,应该优先尝试使用固定长度数组或常量泛型。

或者可以参考第三方库,诸如 smallvec ,在元素比较少量的时候,可以放到栈上进行管理,如果超过一定元素才会选择堆内存。

【反例】

fn main() {
  // 不符合
  let v: Vec<i32> = vec![1, 2, 3];
  println!("{:#}", v);
}

【正例】

fn main() {
  // 符合
  let v = [1, 2, 3];
  println!("{:#?}", v);
}